Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Výskumné projekty

Vedecko-výskumnú činnosť fakulty v súlade s profilom študijných programov a rozvojom projektovej činnosti koordinuje Centrum výskumných projektov

 

MEDZINÁRODNÉ VÝSKUMY S PODPOROU EURÓPSKEJ KOMISIE

Názov projektu: Interplay of European, National and Regional Identities (ID: 217227)
Projekt bol financovaný v rámci FP7, zameriaval sa na štúdium sociálno-etnickej identity v krajinách východnej Európy, cieľom projektu bolo hlbšie pochopenie spôsobom tvorby európskej identity a regionálnej kultúry. Trvanie projektu: 2008-2011

Názov projektu: MY PLACE (ID: 266831) SSH-2010-5.1-1 - Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience
Mnohodimenzionálny integratívny projekt financovaný v rámci výzvy Spoločenské a humanitné vedy za rok 2010 v rámci výzvy FP 7. Konzorcium 16 výskumných inštitúcií zo 14 európskych krajín ako aj 14 zainteresovaných verejných inštitúcií (múzeá, mimovládne organizácie, archívne a dokumentačné strediská). Koordinačnou inštitúciou je Univerzita vo Warwicku. Trvanie projektu: 2011 – 2014

Názov projektu: MY WEB Measuring Youth Well-Being (ID: 613368)
Projekt v rámci výzvy FP 7, podporná schéma SSH.2013.6.3-1 - Towards a European longitudinal childhood and youth survey, v rámci ktorého pracuje trinásť univerzít z jedenástich európskych krajinách. Hlavným cieľom projektu je kompletizácia a zhodnotenie už existujúcich ako aj nových dát v oblasti hlavných priorít v oblasti politiky mládeže a detí v kontexte z konceptom „well-being“. Trvanie projektu: 2014 – 2016

Názov projektu: Migration: The Challenge of European States (ID: 575520)
Grant v programe Jean Monnet Chair, ktorý je súčasťou schémy Erasmus+. Cieľom tohto grantu bude na najbližšie tri roky otvárať tému "Migrácia: Výzva európskych štátov" cez formálne a neformálne vzdelávanie. Môžete sa tak tešiť na zaujímavé workshopy, semináre, filmové kluby, diskusie, ktoré budú rozoberať jednotlivé dimenzie tak aktuálnej témy v súčasnosti. Hlavným zámerom projektu je tak vytvárať autentický priestor, ktorý bude slúžiť nielen študentom vysokých škôl, rôznych organizáciám a inštitúciám neziskovej a inej sféry, ale predovšetkým verejnosti, ktorá sa o danú tému zaujíma. Trvanie projektu: 2016 - 2019

Názov projektu: European Cohort Development Project (ID: 777449) v rámci výzvy HORIZONT 2020 – INFRADEV-01-2017 - Design Studies
European Cohort Development Project (ECDP) vytvorí dizajn európskeho prieskumu pod názvom EuroCohort pre deti a mladých ľudí od narodenia do 25 rokov. Cieľom projektu je poskytnúť údaje, ktoré pomôžu tvorcom politík v celej Európe prijímať lepšie rozhodnutia na zabezpečenie ich kvality života. Finančné prostriedky boli pridelené na základe grantovej zmluvy č. 777449.

 

VÝSKUMY NA PODPORU ŠTÁTNEJ MLÁDEŽNÍCKEJ POLITIKY (IUVENTA, MŠVVŠ SR)

Téma výskumu: Možnosti a limity politickej participácie alochtónnych menšín v krajinách EÚ
V roku 2011 sa realizoval zber údajov kvalitatívnymi metódami (hĺbkové rozhovory, fokusové skupiny). V roku 2012 sa dokončila expertná analýza získaných výsledkov pre potreby zadávateľa.
Trvanie projektu: 2011-2012


Téma výskumu: Samosprávna demokracia na stredných školách a občianska participácia mládeže
Výskumná úloha reaguje na potrebu analýzy fungovania žiackych školských rád na stredných školách z hľadiska jej efektívneho vplyvu na občianske postoje a názory mladých ľudí. V roku 2012 sa dokončila expertná analýza získaných výsledkov pre potreby zadávateľa.
Trvanie projektu: 2011-2012


FINANČNÁ PODPORA VISEGRAD FUND

Názov projektu: Migration and its impact on the V4 countries
Trvanie projektu: 2015-2016


Názov projektu: Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989 (ID: 21710077)
Trvanie projektu: 2017-2018
 

PARTNERTSVO V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU TECHNICKÁ POMOC, VÝZVA Č. OPTP-P01-SC1-2016-11

Názov projektu: Príprava nových kapacít pre EŠIF
Trvanie projektu: 2017-2018

 

PODPORNÉ SCHÉMY MŠVVŠ SR

VEGA č.1/0339/17 Názov projektu: Komparácia dynamiky inštitucionálnej konsolidácie krajne pravicových strán a hnutí v Českej republike a na Slovensku
Trvanie projektu: 2017-2019

 

VEGA č. 1/0196/18 Názov projektu: Analýza kvality lokálneho environmentálneho governance z pohľadu užívateľov verejných služieb a zamestnancov lokálnej samosprávy
Trvanie projektu: 2018-2020

 

KEGA č. 017/UCM-4/2017 Názov projektu: Dynamika premien politického systému
Trvanie projektu: 2017-2019

 

KEGA č. 004UCM-4/2018 Názov projektu: Čína v súčasných medzinárodných vzťahoch
Trvanie projektu: 2018-2020

 

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI S NAJVYŠŠÍM KONTROLNÝM ÚRADOM SR

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave v spolupráci s Najvyšším kontrolným úradom SR uskutočňuje dotazníkový prieskum, spočívajúci v zabezpečení, tvorbe, zozbieraní a vyhodnotení údajov z kvalitatívneho výskumu týkajúceho sa kontrolnej akcie „ Implementácia programu ESO“ . Cieľom je zistenie spokojnosti občanov s prebiehajúcou reformou ESO. Prieskum sa realizuje na území Slovenskej republiky v 32 klientskych centrách. Trvanie projektu: apríl - október 2017