Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Zahraničné

 

Názov projektu: HORIZON 2020: EuroCohort Zdravie a blahobyt detí sa musí dostať do popredia v celej Európe

Výskumní pracovníci Manchesterskej Metropolitnej Univerzity prichádzajú s návrhom prieskumu pre prvý celoeurópsky projekt zameraný na sledovanie blaha detí počas ich detstva a dospievania.

European Cohort Development Project (ECDP) vytvorí dizajn európskeho prieskumu pod názvom EuroCohort pre deti a mladých ľudí od narodenia do 25 rokov.  Cieľom projektu je  poskytnúť údaje, ktoré pomôžu tvorcom politík v celej Európe prijímať lepšie rozhodnutia na zabezpečenie ich blahobytu.

Projekt financovaný Európskou komisiou upozorňuje na skutočnosť, že tvorcovia politík nie sú schopní čerpať z údajov potrebných na riešenie zložitých sociálnych problémov, ktoré často majú negatívny vplyv na blaho detí a adolescentov. Podľa publikácie OECD How's Life (2015) sú potrebné "dlhodobé a účelové prieskumy blahobytu detí," aby bolo možné  pochopiť, ako rôzne politiky ovplyvňujú rôzne skupiny detí v rôznych obdobiach ich života. Bez takýchto údajov nebudú tvorcovia politiky správne informovaní a tak schopní uskutočniť reálne zmeny.

Tento nový projekt vypracuje požiadavky na prieskum, ktorý poskytne databázu pre komplexné informovanie o pokroku v oblasti zdravia a blahobytu detí a mládeže.

Prieskum zhromažďuje veľké množstvo údajov o opatreniach týkajúcich sa zdravia a pohody, ako napríklad stres v škole a šťastie v domácnosti. Porovnanie v európskych krajinách posilní pochopenie toho, ako kontext a politika ovplyvňujú takéto opatrenia.

Profesor Gary Pollock, vedúci katedry sociológie na Metropolitnej univerzite v Manchestri a koordinátor projektu ECDP, uviedol: "ECDP je prvý, pretože smeruje k celoeurópskemu longitudinálnemu výskumu zdravia a blahobytu detí a mládeže. Cieľom je dospieť k výskumnému rámcu, ktorý bude dostatočne vedecky fundovaný na to, aby politickí činitelia mohli konať.

Projekt v trvaní 18 mesiacov má za úlohu pripraviť komplexný návrh paneurópskeho výskumu merania blahobytu detí a mládeže.

Prvé projektové stretnutie sa koná v januári v Manchestri, kde partneri z 12 európskych krajín začnú pracovať na dizajne výskumu a nástrojov na zber údajov. Vzhľadom na relevantnosť zistení budúceho prieskumu k národným vládam a inštitúciám, budú aj ony zapojené do projektu od jeho začiatku.

Pollock povedal: "Budeme pozývať dôležitých politických predstaviteľov, aby sa zúčastnili na diskusii o nákladoch a prínosoch tejto štúdie. Dúfame, že náš výskum v blízkej budúcnosti prispeje k podpore lepšieho života detí a mladých ľudí v období ich detstva a dospievania.“

Dominik Richardson z UNICEF povedal: "Potreba relevantných dôkazov o tom, čo určuje trajektórie vývoja a blahobytu detí počas ich života, nemôže byť podceňovaná. Celoeurópsky prieskum zaplní dôležitú medzeru vo vedomostiach a posilní schopnosť tvorcov politík v rôznych krajinách a kontextoch osvojovať si osvedčené postupy pre rozvoj detí. ECDP je ďalším dôležitým krokom pre zlepšovanie v oblasti detskej a mládežníckej politiky a tým aj životnej úrovne všetkých detí v Európe.“

ECDP je projekt realizovaný na úrovni výskumného konzorcia, ktoré vedie Metropolitná univerzita v Manchestri. Projekt zahŕňa partnerské univerzity z Chorvátska, Estónska, Fínska, Maďarska, Nemecka, Grécka, Talianska, Portugalska, Slovenska, Španielska a Holandska. Zástupcovia UNICEF sú tiež úzko zapojení do projektu a sú ochotní podporiť iniciatívu na vytvorenie celoeurópskeho kohortného prieskumu.

Partnerom za Slovenskú republiku je riešiteľský kolektív Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, národným koordinátorom projektu je PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o spoluprácu, prosím kontaktujte: jaroslav.mihalik@ucm.sk

Tento projekt získal finančné prostriedky z výskumného a inovačného programu Európskej únie Horizont 2020 na základe grantovej zmluvy č. 777449.

 

 

Názov projektu: Visegrad Fund: Practical Aspects of Civic Participation and Referendum in the Visegrad Group Countries after 1989

 

Active involvement of the citizens in the processes of political decision-making is a crucial precondition of a robust, stable democracy. This includes not only the traditional forms of representative democracy, but also making good use of institutions of direct civic participation, such as referendum. Almost 30 years after the collapse of communism in Central and Eastern Europe we want to ask how the Visegrad Group countries have been faring in that regard. What has been achieved and in what areas there is still a lot to be desired? How the experiences of the individual V4 countries with regard to the legal implementation and use of referendum in political practice can be related? What are the prospects for the future improvement of the quality of civic participation in the region? 

 

The project aims to bring together the perspectives of social scientists from all the Visegrad Group countries in order to identify the strengths and weaknesses of the use of referendum in the period after 1989. Moreover, the scientific contributions to the project will form the basis for the development of a „Guideline of Best Practices” in this field. This electronic document will be primarily addressed to NGOs, think tanks, journalists, local authorities (primarily, but not exclusively from the V4) who share an interest in the strengthening of civil society and democracy. The project will also involve events, including a three-day meeting/seminar in Lublin as well as a series of subsequent workshops, dedicated to the promotion of active citizenship.

 

While the project is intended to focus on the analysis and comparison of the experiences of the Visegrad Group, its results might also be beneficial for other countries in the region which are facing similar challenges to the development of a strong civil society and democracy.

 

The project is generously sponsored by the International Visegrad Fund.

 

Oficial web: http://www.umcs.pl/en/referendum.htm

 

 

Názov projektu: Erasmus+: Migration: The Challenge of European States

Katedra politológie a európskych štúdií Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave získala ako jediná tento rok prestížny vzdelávací grant Jean Monnet Chair. Patrila tak k 147 žiadostiam zo 737, ktoré boli podporené. Grant Jean Monnet Chair je jedinečný centralizovaný grantový projekt Európskej únie zameraný na vzdelávanie a ako jediný priamo podporuje a propaguje ideu Európskej komisie v oblasti vzdelávania
 
Cieľom tohto grantu bude na najbližšie tri roky otvárať tému "Migrácia: Výzva európskych štátov" cez formálne a neformálne vzdelávanie. Môžete sa tak tešiť na zaujímavé workshopy, semináre, filmové kluby, diskusie, ktoré budú rozoberať jednotlivé dimenzie tak aktuálnej témy v súčasnosti. Hlavným zámerom projektu je tak vytvárať autentický priestor, ktorý bude slúžiť nielen študentom vysokých škôl, rôznych organizáciám a inštitúciám neziskovej a inej sféry, ale predovšetkým verejnosti, ktorá sa o danú tému zaujíma.
 
Koordinátor projektu: PhDr. Viera Žúborová, Ph.D.
Chair: prof. Valeriu Mosneaga, DrSc.
Dĺžka trvania: september 2016 - september 2019

Web: http://jmchkpes.fsvucm.sk/

 

 

Medzinárodné výskumy s podporou EK

Názov projektu: FP7: MY PLACE Democracy and the shadows of totalitarianism and populism: the European experience

Projekt skúma totalitarizmu a populizmu v Európe v súvislosti so sociálnou participáciou mladých ľudí. Je to mnohodimenzionálny projekt financovaný v rámci výzvy 7RP EK Spoločenské a humanitné vedy za rok 2010, „Demokracia a tiene totalitarizmu a populizmu: európske skúsenosti“. Spája konzorcium 16 výskumných inštitúcií zo 14 európskych krajín ako aj 14 zainteresovaných verejných inštitúcií (múzeá, mimovládne organizácie, archívne a dokumentačné strediská).

Koordinátor projektu: University of Warwick

Doba trvania projektu: 1.6.2011 – 30.5.2015

Project website: www.fp7-myplace.eu

Blog: http://myplacefp7.wordpress.com/

 

 

 

Názov projektu: FP7: MY WEB Measring Youth Well-Being

Projekt je nasledovníkom MYPLACE, na ktorom participuje trinásť univerzít z jedenástich európskych krajín. Hlavným cieľom projektu je kompletizácia a zhodnotenie už existujúcich ako aj nových dát v oblasti hlavných priorít v oblasti politiky mládeže a detí v kontexte s konceptom „well-being“.

V roku 2014 sa uskutočnili prvé kroky v spolupráci s národnými expertmi z oblasti politiky, výchovy a vzdelávania mládeže, v štátnych i súkromných inštitúciách, ktorí sa spolupodielajú na výskume v kontexte jednotlivých priorít politiky detí a mládeže.

Koordinátor projektu: The Manchester Metropolitan University

Doba trvania projektu: 3.3.2014-3.9.2016

Measuring Youth Well-Being

Project website: www.fp7-myweb.eu