Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Habilitačné a vymenúvacie konanie

Dňa 29.6.2016 Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave získala právo udeľovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejná politika a verejná správa.

 

 

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

PhDr. ANDREI ČAJKOVEJ, PhD.
 

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.4.2019 o 14,00 hod. sa na FSV UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave, m. č. BU 1 uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Andrei Čajkovej, PhD., odbornej asistentky FSV UCM v Trnave, v odbore 3.1.7. Verejná politika a verejná správa.

Téma habilitačnej prednášky: Špecifiká rozhodovacích procesov v manažmente orgánov verejnej správy

Obhajoba habilitačnej práce: Aktuálne trendy a inovačný potenciál v procese riadenia inštitúcií verejnej  správy

 

OZNÁMENIE O HABILITAČNEJ PREDNÁŠKE

PhDr. JAROSLAVA MIHÁLIKA, PhD.

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 6.4.2018 o 9,00 hod. sa na FSV UCM v zasadacej miestnosti č. 203, Bučianska ul. 4/A v Trnave uskutoční habilitačná prednáška PhDr. Jaroslava Mihálika, PhD., odborného asistenta FSV UCM v Trnave, v odbore Verejná politika a verejná správa na tému: Politické líderstvo na úrovni územnej samosprávy na Slovensku a obhajoba habilitačnej práce: Politická participácia: Dimenzie a empirická typológia mládežníckeho aktivizmu na Slovensku“.

 

 

 

Tlačivá:

  Habilitačná a inauguračná komisia FSV UCM

      Žiadosť o habilitačné konanie

      Žiadosť o inauguračné konanie

      Plnenie kritérií na získanie titulu Docent

      Plnenie kritérií na získanie titulu Profesor

      Vedecko-pedagogická charakteristika 

      Curriculum vitae

      Súhlas so spracovaním údajov