Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Občianske združenie FSV

 

Milí priatelia,

DARUJTE NÁM 2% Z VAŠICH DANÍ

Dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou darovania 2% zo svojich daní z príjmov pre naše občianske združenie. Darovanie Vašich 2% nepredstavuje pre Vás výdavok navyše a Váš príspevok nám pomôže skvalitniť vzdelávací proces a vybavenie školy.

Občianske združenie FSV UCM je organizáciou, ktorá pomáha študentom a absolventom Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozvíjať vedomosti, schopnosti a talent. Pomáha a vytvára podmienky mladým ľuďom stať sa úspešnými.


Váš dar nám pomôže dosiahnuť a realizovať naše plány a rozvoj aktivít pre študentov. Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a priazeň pri preukazovaní 2% zo svojich daní z príjmov za uplynulý rok 2018.


Finančné prostriedky získané z Vašich daní použijeme na skvalitnenie vzdelávacieho procesu:

    - nákup odbornej literatúry pre fakultnú knižnicu,

    - podporu študentov v rozvoji ich vedomostí, schopností a talentov,

    - podporu projektov, ktorých úlohou je prepájanie teórie s praxou,

    - usporadúvanie študentských vedeckých konferencií, seminárov a odborných podujatí,

    - realizáciu projektov podporujúcich školské a mimoškolské aktivity študentov
       v oblasti kultúry a športu.


Získané finančné prostriedky z poukázania 2% sa nám v uplynulom roku podarilo použiť na:

    - zakúpenie odborných knižných publikácií do fakultnej knižnice,   

    - vydanie odborných knižných publikácií, vysokoškolských učebníc a učebných textov,

    - organizačné zabezpečenie spoločenských, športových a prezentačných odborných podujatí.

 

Ďakujeme v mene všetkých študentov !

                                                                                                     doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
                                                                                                       Predseda Občianskeho združenia FSV UCM