Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Rady pre študijný program

 

 

Rada pre študijný program FSV UCM

 

Rada pre študijný program verejná politika a verejná správa / študijný program verejná správa

Zamestnanci:

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD., predsedníčka

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.      

Študent:

PhDr. Erik Urc, študent

Absolvent:

PhDr. Karol Zachar, PhD.

Zamestnávatelia:

PhDr. David Ivanovič,  PhD. – starosta OÚ Naháč

 

 

Rada pre študijný program európske štúdiá a politiky

Zamestnanci:

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD., predsedníčka   

prof. Valeriu Mosneaga, DrSc. 

doc. Karen Henderson, Ph.D. 

Študenti:

Mgr. Monika Kmeťová

Mgr. Natália Brovina Mulinová    

Bc. Peter Orosz

Absolventi:

Mgr. Denisa Karabová, PhD. 

Mgr. Boris Kolman, PhD.

Zamestnávatelia:

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD. - starostka MČ Bratislava Rusovce

 

Rada pre študijný program sociálna politika /  študijný program sociálne služby a poradenstvo

Zamestnanci:

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., mim. prof., predsedníčka

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. 

PhDr. Zuzana Draková, PhD. 

Študenti:

Mgr. Erika Štangová

Mgr. Emma Valigurská

Mgr. et Mgr. Erik Hrabovský

Absolventi:

PhDr. Martin Halaksa, PhD.

Zamestnávatelia:

Mgr. Tomáš Kramár - absolvent, riaditeľ  ZpS a DSS Humanus n.o. Hlohovec

Mgr. Michaela Bistáková  (rod. Košiarčíková) - riaditeľka komunitného domova ESTHER v Hlohovci

PhDr. Martin Vavruš, PhD.,  štatutárny zástupca  n.o. Domov pomocnej ruky, Žilina

Mgr. Martina Bošeľová, ÚPSVR SR Bratislava, riaditeľka Odboru vykonávania opatrení v sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

PhDr. Peter Papšo, PhD – MŠVVaŠ SR Bratislava, Útvar neformálneho vzdelávania mládeže, hlavný štátny radca