Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Akademickí funkcionári

doc. PhDr. Jaroslav MIHÁLIK, PhD.
Dekan Fakulty sociálnych vied UCM

doc. PhDr. Andrea ČAJKOVÁ, PhD.
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a kvalitu, štatutárny zástupca dekana

PhDr. Edita POÓROVÁ, Ph.D.
Prodekanka pre zahraničné vzťahy

PhDr. Michal IMROVIČ, PhD.
Prodekan pre rozvoj a marketing
zastupujúci Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť