Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Oznamy

 

 

 

Voľby do Akademického senátu  UCM v Trnave na funkčné obdobie
r. 2021-2024

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 7. zasadnutí, dňa 10. marca 2021 vyhlásil  voľby zástupcov zamestnancov a študentov  FSV UCM do Akademického senátu UCM v Trnave (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia dňa 30.03.2021 v čase od 09,00 – 14,00 hod. elektronickou formou.


Volebná komisia zamestnancov bude pracovať v nasledovnom zložení:

1) prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

2) PhDr. Martin Halmo, PhD.  

3) PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

4) PaedDr. Monika Orlíková, PhD. - náhradníčka

5) Mgr. Denisa Karabová, PhD. – náhradníčka

 

Volebná komisia študentov bude pracovať  v nasledovnom zložení:  

1) Mgr. Emma Valigurská

2) Mgr. Matúš Novák

3) Mgr. Markéta Mackuľáková

4) Mgr. Erika Štangová – náhradníčka

5) Mgr. Barbora Blašková – náhradníčka

6) Mgr. Natália Mulinová – náhradníčka

 

 

Návrhy na kandidátov do zamestnaneckej časti je možné podávať osobne tajomníčke AS FSV  Mgr. Simone Galfyovej v úradných hodinách (8,00 – 12,00 hod., miestnosť 329, 3. posch.) príp.  v zalepenej obálke na dekanáte FSV UCM  od 11. marca 2021 do 18. marca 2021 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

V jednom návrhu možno navrhnúť jedného kandidáta.

 

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS UCM ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

Návrhy na kandidátov do študentskej časti je možné podávať v termíne od 11. marca – 18. marca 2021 do 12,00 hod. výhradne z e-mailovej adresy ucm.sk, pričom navrhovaný kandidát z e-mailovej adresy ucm.sk vyjadrí súhlas s návrhom. E-maily budú adresované tajomníčke AS FSV Mgr. Galfyovej na e-mail: simona.galfyova@ucm.sk

 

Nominačný list do študentskej časti AS UCM je súčasťou  prílohy oznamu.

 

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

 

 

 

 

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM 
na funkčné obdobie r. 2020 - 2022

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 3. zasadnutí, dňa 08. júna 2020 vyhlásil  voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM (AS FSV).

Voľby sa uskutočnia dňa 07. októbra 2020 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) PhDr. Kristína Hoghová

2) Mgr. Boris Kolman

3) Mgr. Erika Štangová

4) Mgr. Matúš Novák - náhradník

5) Renáta Vojtechová – náhradníčka

6) Kristína Dubnická – náhradníčka

7) Simona Skovajsová – náhradníčka

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníkovi AS FSV  Mgr. Simone Galfyovej (miestnosť 329, 3. posch.) príp. prostredníctvom podateľne UCM na Nám. J. Herdu  od 21. septembra 2020 do 02. októbra 2020 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

 

 

Voľby do zamestnaneckej časti

Akademického senátu FSV UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2020-2024

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 1. zasadnutí, dňa 15. októbra 2019 vyhlásil  voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV (AS FSV) na funkčné obdobie r. 2020-2024.  

Voľby sa uskutočnia dňa 19. novembra 2019 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

2) PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

3) Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

   

4) Ing. Jana Machatová – náhradník

5) PhDr. Veronika Šulecová  - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať  Ing. Jane Osuskej tajomníkovi AS FSV v úradných hodinách (od 8,00 – 16,00 hod.) alebo na podateľni UCM, na Nám. J. Herdu 2, Trnava  od 15. októbra 2019 do 05. novembra 2019 do 12,00 hod. v zalepenej obálke. Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie. Na nominačný list uvádza jeden navrhovateľ jedného navrhovaného.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS FSV ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

 

 

 

Doplňujúce voľby do študentskej časti

Akademického senátu UCM v Trnave

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 1. zasadnutí, dňa 16. októbra 2018 vyhlásil  doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia dňa 14. novembra 2018 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) Jakub Dančo

2) Mgr. Matúš Jankoľa

3) Mgr. Katarína Kukoľová

4) Mgr. Boris Kolman – náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať   na dekanát FSV UCM v úradných hodinách  od 17. októbra 2018 do 31.  októbra 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

 

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti

Akademického senátu FSV a do zamestnaneckej časti Akademického senátu UCM v Trnave

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na mimoriadnom zasadnutí, dňa 17. septembra 2018 vyhlásil  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV (AS FSV) a Akademického senátu UCM (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia dňa 14. novembra 2018 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) Ing. Klaudia Čirčová

2) Ing. Jana Machatová   

3) PhDr. Oľga Molnárová   

4) Mgr. Simona Galfyová - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať na dekanát FSV UCM v úradných hodinách  od 18. septembra do 31. októbra 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS FSV a AS UCM  ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

 

 

Voľby do študentskej časti

Akademického senátu UCM v Trnave

Akademický senát FSV UCM v Trnave na zasadnutí, dňa 29. mája 2018 vyhlásil  voľby do študentskej časti Akademického senátu UCM (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia dňa 24. septembra 2018 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) PhDr. Róbert Frimmel

2) Bc. Patrícia Orthová

3) Mgr. León Richvalský

4) Mgr. Katarína Kúkoľová - náhradník

5) Mgr. Monika Práznovská – náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníkovi AS FSV  PhDr. Darine Kubíčkovej, PhD. (miestnosť 205, 2. posch.), na prvý kontakt dekanátu v úradných hodinách  od 20. augusta do 31. augusta 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

 

Doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti

Akademického senátu FSV UCM v Trnave

Akademický senát FSV UCM v Trnave na zasadnutí, dňa 29. mája 2018 vyhlásil  doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV UCM (AS FSV).

Voľby sa uskutočnia dňa 24. septembra 2018 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) Mgr. Simona Galfyová

2) Mgr. Michal Garaj, PhD.  

3) Katarína Procházková

4) Ing. Jana Machatová - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníkovi AS FSV PhDr. Darine Kubíčkovej, PhD. (miestnosť 205, 2. posch.), na prvý kontakt dekanátu v úradných hodinách  od 20. augusta do 31. augusta 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS FSV ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

Vážení členovia Akademickej obce FSV UCM,

dovoľujem si Vám oznámiť, že AS FSV UCM na zasadnutí dňa 29. mája 2018 po ohlásenej abdikácii dekana FSV UCM vyhlásil voľbu nového dekana FSV UCM v Trnave a schválil nasledujúci harmonogram volieb kandidáta na dekana Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave:

 

  • do 11.06.2018 do 12,00 hod. podávanie návrhov na kandidáta na dekana FSV UCM

 

Písomné návrhy na kandidátov  na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2018-2022 môžete podávať predsedníčke AS FSV UCM doc. PhDr. Oľge Bočákovej, PhD., Bučianska ul. 4/A, miestnosť č. 204, predsedovi volebnej komisie PhDr. Martinovi Švikruhovi, PhD., Bučianska ul. 4/A, miestnosť č. 325 a na prvý kontakt dekanátu FSV UCM v úradných hodinách do 11. júna 2018 do 12,00 hod.

 

Kandidáta na funkciu dekana FSV UCM môže navrhnúť:

  1. člen akademického senátu FSV,
  2. členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre kandidáta najmenej jednu tretinu hlasov zamestnaneckej časti akademickej obce FSV formou podpisov na petičnej listine,
  3. členovia študentskej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre nimi navrhovaného kandidáta najmenej jednu tretinu členov študentskej časti akademickej  obce formou podpisov na petičnej listine.

 

Písomný návrh musí obsahovať písomný súhlas kandidáta na funkciu dekana s prijatím kandidatúry a čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok navrhovaného kandidáta.

 

Nominačný list na kandidatúru na dekana FSV UCM si môžete prevziať u predsedu volebnej komisie PhDr. Martina Švikruhu, PhD., na prvom kontakte dekanátu FSV UCM v úradných hodinách.

Nominačný list na kandidatúru na dekana FSV UCM je súčasťou prílohy.

 

  • do 12.06.2018 do 12,00 hod. kandidáti na dekana FSV UCM zašlú v elektronickej a písomnej podobe predsedovi volebnej komisie – životopis, víziu rozvoja FSV UCM na roky 2018 – 2022, predseda volebnej komisie zabezpečí zverejnenie životopisu a vízie rozvoja na webovej stránke

 

  • dňa 18.06.2018  o 9,00 hod.  miestnosť BU4 (2. posch).predstavenie kandidátov na dekana FSV UCM na zasadnutí akademickej obce

 

  • dňa 18.06.2018 o 13,00 hod.  zasadacia miestnosť FSV UCM 2. posch. (203)voľba dekana FSV UCM

 

 

Trnava, dňa 29.05.2018

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

Voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV UCM

Akademický senát UCM v Trnave na zasadnutí, dňa 03.mája 2018 vyhlásil  voľby do študentskej časti Akademického senátu FSV (AS FSV).

Voľby sa uskutočnia dňa 17. mája 2018 v čase od 09,00 – 15,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) Mgr. Miroslava Dujičová

2) PhDr. Lenka Machyniaková

3) Bc. Richard Šavolt

4) Mgr. Denisa Karabová - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne tajomníkovi AS FSV  PhDr. Darine Kubíčkovej, PhD. (miestnosť 205, 2. posch.) príp. prostredníctvom podateľne v budove FSV na Bučianskej 4/A od 04. mája do 10. mája 2018 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačný list je súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení môžu študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

Dokumenty:
  Nominačný list

 

 

Voľby do akademického senátu FSV UCM a voľby zástupcov FSV UCM do AS UCM rok 2016

Akademický senát Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave na mimoriadnom  zasadnutí, dňa 15. júna 2016 vyhlásil doplňujúce voľby do zamestnaneckej a študentskej komory Akademického senátu FSV (AS FSV) a tiež voľbu zástupcov FSV v akademickom senáte univerzity (AS UCM).

Voľby sa uskutočnia 26. septembra 2016 v čase od 10,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení: PhDr. Pavol Juhás, Ing. Jana Machatová, Mgr. Pavol Šteňko.

Náhradníci: Katarína Procházková, PhDr. Tomáš Bečár.

Návrhy na kandidátov je možné podávať osobne na dekanát FSV UCM  do rúk Ing. Osuskej alebo  p. Ondrejičkovej príp. prostredníctvom podateľne v budove FSV na Bučianskej 4/A od 22. augusta do 05. septembra 2016 do 12,00 hod.  Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Podávať návrhy, voliť a právo byť volení majú zamestnanci, ktorí sú zamestnaní na 100 % ustanoveného týždenného pracovného času v čase konania volieb a študenti dennej a externej formy štúdia.

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM

 

 

 

VOĽBY ČLENOV DO ZAMESTNANECKEJ A ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FSV UCM NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2016-2019

V mene predsedu AS FSV UCM doc. PhDr. Milana Čákyho, CSc. Vám oznamujeme, že sa uskutočnia  voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM dňa 09. decembra 2015. Návrhy kandidátov, spolu s ich súhlasom na kandidatúru, je možné podávať prostredníctvom podateľne v budove FSV na Bučianskej 4/A alebo osobne tajomníkovi AS FSV UCM PhDr. Jaroslavovi Mihálikovi, PhD. (Bučianska ul. 4/A, 2. posch. miestnosť č. 208) do 25. novembra 2015 do 15.00 hod.

Voľby sa týkajú voľby členov do zamestnaneckej a študentskej časti AS FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2019.

 

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

 

PODÁVANIE NÁVRHOV KANDIDÁTOV NA FUNKCIU DEKANA FSV UCM

Vážení členovia Akademickej obce FSV UCM,

dovoľujem si Vám oznámiť,  že písomné návrhy na kandidátov  na funkciu dekana FSV UCM na funkčné obdobie 2016-2020 môžete podávať predsedovi AS FSV UCM doc. PhDr. Milanovi Čákymu, CSc., Bučianska ul. 4/A, miestnosť č. 205, 2. posch. alebo prostredníctvom podateľne FSV UCM do 10. novembra 2015 do 15,00 hod.

Kandidáta na funkciu dekana FSV UCM môže navrhnúť:

  1. člen akademického senátu FSV,
  2. členovia zamestnaneckej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre kandidáta najmenej jednu tretinu hlasov zamestnaneckej časti akademickej obce FSV,
  3. členovia študentskej časti akademickej obce FSV, ktorí získali pre nimi navrhovaného kandidáta najmenej jednu tretinu členov študentskej časti akademickej  obce formou podpisov na petičnej listine.

Písomný návrh musí obsahovať písomný súhlas kandidáta na funkciu dekana s prijatím kandidatúry a čestné vyhlásenie o spĺňaní podmienok navrhovaného kandidáta.

Nominačný list na kandidatúru na funkciu dekana FSV UCM nájdete TU

doc. PhDr. Milan Čáky, CSc.

predseda AS FSV UCM

 

Voľby do zamestnaneckej časti

Akademického senátu FSV UCM v Trnave na funkčné obdobie r. 2020-2024

 

Akademický senát FSV UCM v Trnave na 1. zasadnutí, dňa 15. októbra 2019 vyhlásil  voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FSV (AS FSV) na funkčné obdobie r. 2020-2024.  

Voľby sa uskutočnia dňa 19. novembra 2019 v čase od 09,00 – 14,00 hod. v zasadacej miestnosti dekana FSV UCM (4. posch.). Volebná komisia bude pracovať v zložení:

1) prof. PhDr. Jana Levická, PhD.

2) PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

3) Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

   

4) Ing. Jana Machatová – náhradník

5) PhDr. Veronika Šulecová  - náhradník

 

Návrhy na kandidátov je možné podávať  Ing. Jane Osuskej tajomníkovi AS FSV v úradných hodinách (od 8,00 – 16,00 hod.) alebo na podateľni UCM, na Nám. J. Herdu 2, Trnava  od 15. októbra 2019 do 05. novembra 2019 do 12,00 hod. v zalepenej obálke. Návrh musí obsahovať podpis navrhovateľa a vyjadrenie súhlasu navrhovaného kandidáta, ktorý svojim podpisom berie kandidatúru na vedomie. Na nominačný list uvádza jeden navrhovateľ jedného navrhovaného.

Nominačné listy sú súčasťou  prílohy oznamu.

Každý člen zamestnaneckej časti akademickej obce FSV môže navrhnúť za kandidáta na člena AS FSV ktoréhokoľvek člena zamestnaneckej časti akademickej obce FSV (u ktorého neexistuje prekážka pri zastávaní funkcie člena akademického senátu).

 

doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD.

predsedníčka  AS FSV UCM