Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Katedra verejnej správy

 

Profil katedry

Katedra verejnej správy je jedna z prvých katedier, ktorá začala svoju činnosť pri zriadení Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave. Je profilovou katedrou odboru verejná správa pre denné a externé bakalárske (Bc.) i magisterské (Mgr.) štúdium. Katedra takisto zaisťuje i doktorandský študijný program (PhD.) - verejná politika a verejná správa v dennej i externej forme. Katedra zabezpečuje aj rigorózne konanie (PhDr.).

Základnou úlohou Katedry verejnej správy je výchova kvalifikovaných odborníkov pre oblasť štátnej správy, samosprávy. Pedagógovia pôsobiaci na katedre sa snažia pripraviť poslucháčov pre prax takým spôsobom, aby nadobudnuté vedomosti z ekonomických, politologických, sociologických a právnych vied dokázali aplikovať v zložkách verejného sektora, v politických subjektoch, v orgánoch štátnej správy, samosprávy a v médiách.

Katedra sa okrem zaistenia výučby zaoberá i vedecko-pedagogickým výskumom a riešením domácich a zahraničných projektov v spolupráci s ďalšími vedeckými a profesijnými inštitúciami.