Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Magisterské štúdium

 

 

magisterskom študijnom stupni (Mgr.) v akreditovaných študijných programoch:

Verejná správa: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia.

Manažment a ekonómia verejnej správy: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku v dennej a externej forme štúdia. 

 

Verejná správa

Absolvent študijného programu Verejná správa získa vedomosti, ktoré mu umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Absolvent ďalej nadobudne prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.  Absolvent bude schopný kvalifikovane zabezpečovať  činnosť orgánov  vo verejnej správe, neverejnom sektore a zdokonaľovať formy práce v rôznych jej zložkách. Profil absolventa je formovaný tak, aby zodpovedal potrebám priebežnej reformy  spoločnosti a procesu jej transformácie na území Slovenska ako člena Európskej únie. Osobitná pozornosť je zameraná najmä na problematiku manažovania a riadiaceho procesu, nakoľko je nevyhnutné, aby absolvent rozumel aj manažmentu v spojení s činnosťou regiónu a bol pripravený komplexne napomáhať a riešiť problémy v oblasti aktuálneho riadenia a budúceho rozvoja zložitých transformačných procesov územnoplánovacieho členenia Slovenska.

 

Absolvent získa uvedené vedomosti a zručnosti na základe absolvovania teoretických a praktických predmetov:

Daňový systém, Verejné financie, Hospodárska geografia, Európske hospodárske a investičné fondy, Modely verjnej správy v Európskych krajinách, Proces tvorby verejnej politiky, Analýza verejnej politiky, Regionálne analýzy a regionálne disparity, Strategický manažment, Aplikovaný manažment, Projektový manažment, Manažérstvo kvality vo verejnej správe, E – government, Ústavné inžinierstvo, Dynamika verejnej správy v SR,  Kontrola vo verejnej správe.

 

 

 

 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽEŠ TU