Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Katedra politických vied

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profil katedry:

Katedra politických vied je profilovou katedrou študijného odboru  politológia a študijného programu európske štúdiá v bakalárskom, magisterskom, európske štúdiá v doktorandskom stupni štúdia a študijný program verejná politika v magisterskom stupni štúdia v dennej forme. Cieľom katedry  je výskum problematiky  politiky, politických systémov, medzinárodných vzťahov ako aj európskej problematiky. Katedra vydáva recenzovaný vedecký časopis Slovenská politologická revue.

Katedra spolupracuje odbornými pracoviskami v zahraničí, predovšetkým s Univerzitou Karlovou v Prahe, Univerzitou Jana Kochanowskiego v Kielcach, s Univerzitou Palackého v Olomouci a s domácimi partnerskými univerzitami, predovšetkým s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre.