Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Študijné programy

Katedra sociálnych služieb a poradenstva ponúka akreditované študijné programy:

Bakalársky stupeň (Bc.):

Sociálne služby a poradenstvo: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku, v dennej a externej forme štúdia

Manažment sociálnych služieb: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku, v dennej a externej forme štúdia

 

Magisterský stupeň (Mgr.):

Sociálne služby a poradenstvo – študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku, v dennej aj externej forme štúdia

 

Doktorandský stupeň (PhD.):

Sociálna politika: študijný program sa vyučuje v slovenskom jazyku, v dennej aj externej forme štúdia.

 

Profil absolventa

Absolvent bakalárskeho študijného programu sociálne služby a pora­denstvo ovláda základy teórie a praxe sociálnych služieb a poraden­stva, má fundamentálne znalosti o úlohách subjektov sociálnej politiky. Dokáže mapovať životné situácie jednotlivcov, rodín či skupín, plánovať, realizovať a vyhodnocovať postupy vedúce k riešeniu alebo zmierneniu ich sociálnych problémov. Je schopný metódami sociálnej práce podpo­rovať jednotlivcov, rodiny, skupiny, aby využívali svoje kompetencie na zvýšenie kvality vlastného života.

 

Absolvent magisterského študijného programu sociálne služby a pora­denstvo je schopný pracovať ako špecializovaný pracovník v štátnej a verejnej správe, ako aj samostatný špecializovaný sociálny poradca v manželskom, rodinnom, kariérovom, azylovom či terapeutickom pora­denstve. Je schopný pracovať aj ako odborný riadiaci pracovník v zari­adeniach sociálnych služieb, detských domovoch, domovoch dôchodcov, inštitúciách azylového typu a v neziskových organizáciách vykonávajú­cich činnosť v sociálnej oblasti a poradenskej činnosti, ako aj odborný garant vzdelávacích a rekvalifikačných kurzov a projektov v sociálnej oblasti. Absolvent tohto študijného programu má možnosť rozšíriť svoje vzdelanie o rigorózne konanie a získať tak titul „PhDr.“

 

Manažment sociálnych služieb

Absolvent bakalárskeho študijného programu manažment sociálnych služieb ovláda základy teórie a praxe sociálnych služieb a poradenstva, má fundamentálne znalosti o úlohách subjektov sociálnej politiky. Do­káže vyhľadávať, identifikovať a reflektovať kľúčové dôsledky sociál­nych problémov štátu a spoločnosti. V tomto kontexte absolvent spĺňa väčšinu predpokladov pre odborné riadenie a rozhodovanie v rozličných inštitúciách zabezpečujúcich služby v sociálnej oblasti. Je spôsobilý vy­konávať akúkoľvek riadiacu funkciu v sociálnych zariadeniach a inšti­túciách venujúcich sa pomoci občanom v rámci napĺňania základných úloh nielen verejného, ale aj súkromného sektora.

 

 

PRIHLÁSIŤ SA MÔŽEŠ TU