Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Európske štúdiá a politiky

 

PROFIL BAKALÁRSKEHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU EURÓPSKE ŠTÚDIÁ  A POLITIKY

 

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Prináša Ti to najdôležitejšie vzhľadom na požiadavky praxe z oblastí európskej politiky, medzinárodnej politiky, politológie, ekonómie či práva.

- Ponúka Ti nielen teoretické vedomosti a široký rozhľad v oblasti politických vied a európskych štúdií, ale tiež množstvo prakticky uplatniteľných zručností.

- V rámci povinných predmetov Ti ponúka prehľad o základných východiskách tradičnej politológie, politického myslenia, metodológie sociálnych vied, medzinárodného práva, ekonómie a v neposlednom rade o konkrétnych otázkach fungovania EÚ, jej politík a európskej integrácie.

- Vďaka svojmu interdisciplinárnemu nastaveniu Ti umožňuje priamo vstúpiť do praktického profesionálneho života, resp. plynule pokračovať v II. a následne III. stupni vysokoškolského štúdia.

 


Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom predmetov:

  • Politická geografia
  • Základy európskej integrácie  
  • Dejiny Európy
  • Politický systém SR
  • Politické strany a stranícke systémy
  • Politické systémy krajín západnej Európy a Politické systémy krajín strednej Európy
  • Medzinárodné právo
  • Základy diplomacie
  • Európska integračná politika

Čo štúdiom získate?

- vzdelanie orientujúce sa na potreby praxe

- schopnosti riešiť zadané úlohy samostatne ale aj v skupinách tak, aby si mohol prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych politík nielen európskeho charakteru

- komunikačné zručnosti potrebné pre uplatnenie sa v praxi

- prípravu na riešenie analytických úloh v agende štátnych a medzinárodných organizácií

- znalosti o fungovaní politík na medzinárodnej ako aj vnútroštátnej úrovni so zameraním sa na otázky Európskej únie


Kde sa uplatníte?

- v národných a nadnárodných inštitúciách,

- v štátnej správe,

- v súkromnom sektore,

- v organizáciách tretieho sektora, mimovládnych organizácie, v oblasti dobrovoľníctva

- v agentúrach a inštitúciách pôsobiacich v Európskej únii a na Slovensku.