Fakulta sociálnych vied
UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Manažment a ekonómia verejnej správy

 

PROFIL MAGISTERSKÉHO ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MANAŹMENT A EKONÓMIA VEREJNEJ SPRÁVY

 

Aké je zameranie študijného programu?

 - Zámerom študijného programu „Manažmnet a ekonómia verejnej správy“ je príprava študentov pre prax a sústreďuje sa na ekonomické aspekty zásad fungovania verejnej politiky v domácom a zahraničnom vnímaní, vnášanie prvkov zdravého trhového mechanizmu do verejnej správy, a rôznych nových foriem organizovania a riadenia verejnej správy. 

- zameriava sa na prehlbujúce a rozširujúce poznatky prejavujúce sa v schopnosti absolventov rozvíjať a precizovať vedomosti  v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a analyzovať ich súčasné princípy

- zameriava sa na praktické znalosti z ekonomiky verejnej politiky z domáceho aj z medzinárodného pohľadu a na znalosti kvantitatívnych techník, ktoré sú najviac rozvinuté v ekonometrii

- tento program využíva moderné prvky výučby kvantitatívnych princípov, ktoré následne nájdu využitie v praxi.

 

Aké predmety absolvujete?

-  Počas štúdia študent nadobudne rozsiahle teoretické vedomosti prostredníctvom povinných a povinne voliteľných predmetov. Výučba sa zameriava na sociálnu oblasť, ktorá je stimulujúcim prvkom sociálneho rozvoja štátu. 

 • V rámci povinných predmetov absolvujete
 • Makroekonómia
 • Politická ekonómia globálnych financií
 • Štatistika
 • Ekonometria
 • Aplikovaný manažment
 • Projektový manažment
 • Verejné financie
 • Európska ekonomická integrácia
 • V rámci povinne voliteľných predmetov absolvujete
 • Qualitative research methods
 • Quantitative research methods
 • Hospodárska geografia
 • Public Policy Instruments

 

Čo štúdiom získate?

- znalosti z verejnej politiky a z kvantitatívnych prístupov v ekonómií

- základné predpoklady pre riešenie samostatných úloh, v dôsledku čoho budete môcť prispieť a podieľať sa na tvorbe rôznych sektorových verejných politík

- znalosť porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a znalosť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov

schopnosť organizovať prácu v pracovných skupinách, spolupracovať pri príprave verejnej politiky na európskej, národnej i lokálnej úrovni, analyzovať potreby, navrhovať, vytvárať, realizovať

- monitorovať a vyhodnocovať politiky, uskutočňovať empirický výskum a interpretovať jeho výsledky a aplikovať odporúčania výskumu v praxi

- schopnosť porovnávať naprieč sektormi ekonomiky, pripravenosť spolupracovať na podkladových štúdiách, ktoré budú určovať spoločenské priority

- možnosť získavať nové životné skúsenosti prostredníctvom výmenných študijných pobytov v zahraničí

množstvo priateľov a známych a nezabudnuteľné zážitky

 

 

Kde sa uplatníte?

- vedomosti získané v tomto študijnom programe Vám umožnia mať prehľad o dôležitých sektoroch verejných služieb, a tento rozsah vedomostí Vám umožní pokračovať v treťom stupni štúdia, alebo vstúpiť do praktického života

- analytická práca s kvantitatívnym zameraním by mala byť silnou stránkou absolventa, ktorá mu umožní pracovať na projektoch sociálneho rozvoja verejného sektora

- stanete sa nestrannými profesionálmi vo verejnej službe, ktorí by mali nájsť zamestnanie v analytických inštitúciách, alebo im podobných útvaroch na ministerstvách

- uplatníte sa v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v subjektoch verejného sektora, vo vedeckovýskumných a pedagogických inštitúciách, ale aj v súkromných inštitúciách